טיסות זולות - Lets Travel

אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים..
שעות פעילות

 

 

  1. 1. תנאים כלליים

 

   1.                חברת ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ (להלן: "החברה") מציעה למשתמשים בשירות שהיא מעניקה (להלן: "המשתמשים" או ביחיד: "המשתמש") את האפשרות להזמין טיסות שכר, חבילות שכר (מלון וטיסות), מלונות בארץ ובחו"ל, טיולים מאורגנים והשכרת רכב (להלן "השירות") באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר").

 

   2.                השימוש בשירות כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירות על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. השימוש בשירות מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון המפורטים להלן. אין המשתמש רשאי להשתמש בשירות ללא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון.

 

   3.                תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו/או מי מטעמה.

 

   4.                התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 

   5.                החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון, כפי שהוא מפורסם באתר, הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

   6.                החברה אינה מתחייבת כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים, כשלים טכניים, או תקלות.

 

   7.                החברה רשאית  להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ולא תעמוד כל דרישה, תביעה או טענה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

   8.                החברה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. יודגש כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.  

 

 

 2. הצהרות המשתמש


   9.                המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון והוא מסכים לכל תנאיו כלשונם.

 10.               המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות, לרבות חתימה על חוזה וקיום עסקאות אשראי. משתמש אשר גילו נמוך מ-18, מתחייב כי פעולותיו נעשות באישור ובידיעת אפוטרופוס בלבד.

 11.               המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועל פי הנחיות והוראות האתר והחברה.

 12.               המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר וכן לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט ולא לבצע שינויים במידע, מכל מין וסוג.

 13.               המשתמש מודע לכך שככל ויעשה שימוש באתר זה בלא לקיים את ההתחייבויות המפורטות בו ובתקנון זה, הוא אשר ישא באחריות מלאה לשימוש כאמור.

3. ביצוע הזמנה באתר

 

 14.               התשלום עבור השירות הניתן באתר נעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. לשם ביצוע הזמנת שירות באתר, יש להזין את פרטי המשתמש – שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. לאחר שלב זה, הופך המשתמש ללקוח המבצע פעולה באתר (להלן גם: "הלקוח"). בכדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות, במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מההתחלה, בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.

 15.               בעת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

 16.               מיד לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב הלקוח בגין השירות שהזמין, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

לידיעת המשתמש: מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 17.               בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה, תציג המערכת אישור כולל של פרטי ההזמנה, לרבות הודעה על אישור או דחיית ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה"). עם אישור ההזמנה, יישלח אישור בדואר אלקטרוני אודות ביצוע הפעולה רישום הפעולה כפי שבוצע במחשבי החברה בלבד, הוא בלבד יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 18.               בכל שאלה לגבי השירות המוצע באתר, או כל פרט נוסף אחר בקשר לאתר ופעילותו, מוזמן המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטי ההתקשרות, כפי שהינם מופיעים באתר.

 19.               במסגרת השירותים הניתנים על ידי החברה, כרטיסי הטיסה וכן שוברים למלונות ושירותים שונים יישלחו לכתובת הלקוח, בהתאם לרשום בהזמנה.

4. ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

 20.               בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, בקשה לביטול עסקה תיעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס או הודעת דואר אלקטרוני, על פי פרטי החברה המצויים באתר.

 21.               בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של הלקוח לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק , אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, על פי הוראות החוק, לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי,  כאשר המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה,  במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים, לרבות החברה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת הודעת הביטול במשרדי החברה. הוראות סעיף זה יחולו רק על 'מכר מרחוק' כהגדרתו בחוק.

 22.               בנסיבות בהן הוראות סעיפים 14ג-14ה לחוק הגנת הצרכן אינן חלות, או שביטול העסקה חל בתוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה), ממועד עשיית העסקה, יהיו תנאי הביטול כדלקמן:

22.1  על כל הזמנה יחולו דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי יצרני וספקי המוצרים נשוא השירות (להלן: "הספקים"), בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידם. תנאי הביטול משתנים בהתאם לסוג המוצרים והשירותים שהוזמנו. באחריות הלקוח לוודא מהו היקף דמי הביטול בנוגע לעסקה אותה הוא עומד לבצע.

22.2  במקרה שנוסע ביטל את העסקה בנסיבות בהן לא חלים הסדרי ביטול ספציפיים של ספקים, יחולו תנאי ביטול כלליים (להלן: "דמי הביטול הכלליים"), המפורטים להלן:

22.2.1      בטיסות סדירות: עד 22 ימי עבודה לפני מועד הטיסה – דמי ביטול בסך 47$. עד 15 ימי עבודה לפני יציאת הטיסה – דמי ביטול בסך 150$. עד 8 ימי עבודה לפני יציאת הטיסה – דמי ביטול בסך 300$. החל מ-7 ימי עבודה ועד מועד הטיסה – דמי ביטול בסך 500$.

22.2.2      בטיסות שכר (צ'רטר): עד 15 ימי עבודה לפני מועד הטיסה – אין דמי ביטול. עד 8 ימי עבודה לפני מועד הטיסה – דמי ביטול בסך 150$. החל מ-7 ימי עבודה ועד מועד הטיסה – 75% ממחיר המוצר ו/או השירות שהזמין המשתמש. חרף האמור לעיל, זכות ביטול אינה קיימת, אם הזמנת המוצר ו/או השירות בוצעה בתוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד הטיסה.

22.2.3      יש לוודא את היקפם של דמי הביטול באשר לשירות הניתן, בהתייחס למוצרים מיוחדים, דוגמת אוניות אתרי מרפא, טלפונית מול החברה בטלפון:1700 500 477

 23.               החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי דמי הביטול הכלליים מעת לעת.

 24.               מבלי לגרוע מכל האמור, יזוכה הלקוח בגין ביטול הזמנתו באותו אמצעי תשלום בו בוצעה ההזמנה  במידה ויידרש זיכוי כרטיס אשראי, יחויב הלקוח בעלות עמלת הסליקה אותה גובה חברת האשראי.

 · 

5. אחריות

 25.               האתר מהווה פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת השירות המוצע. החברה פועלת כסוכנת בלבד במסגרת האתר ואינה היצרנית ו/או הספקית של המוצרים המסופקים במסגרת השירות. מובהר בזה כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות תמונות, תיאור המוצר וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור השירות, נמסרו לחברה על ידי הספקים ובאחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים על ידי הספקים, תהא סיבת הביטול/שינוי אשר תהא. כמו כן, מובהר בזה כי החברה אינה אחראית לטיבם ואיכותם של המוצרים נשוא השירות והתאמתם לצרכי הלקוח.

 26.               נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות ו/או בתיאור מוצר נשוא השירות – לא יחייב הדבר את החברה.

 27.               החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר - תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה תוגבל בכל מקרה להחזר כספו של הלקוח ובעצם השימוש באתר מוותר המשתמש על כל טענה כלפי החברה מעבר לסכום כאמור.

 28.               המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: "אתרים אחרים"). החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

 

 29.               האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

 

 30.               החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים הנגרמים למשתמש עקב שימוש שעשה במוצרים נשוא השירות, כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (יודגש בעניין זה, כי ישנן חברות תעופה, המתנות טיסה מעל השבוע ה-26 להריון ו/או בשלב מוקדם יותר של הריון, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. החברה מסייעת ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי סיכונים אפשריים כאמור. מובהר כי מלוא האחריות לרכישת הפוליסה חלה על המשתמש וכי לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לביטוחים עצמם, המצויים באחריות החברה המבטחת.

 31.              
החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מאחריות כלפי המשתמשים במוצרים נשוא השירות, בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא, אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, לרבות שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר קיצוני, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם בינלאומי, מעצרים, תקלות טכניות, או כל פעולה שמעבר לשליטת החברה, בין אם צפויה, בין אם בלתי צפויה.  החברה מסייעת ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי סיכונים אפשריים כאמור. מובהר כי מלוא האחריות לרכישת הפוליסה חלה על המשתמש וכי לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לביטוחים עצמם, המצויים באחריות החברה המבטחת.

 32.              
במקרים מסוימים תינתן ללקוח אופציה למשלוח בקשה לרישום ברשימת המתנה לטיסות סדירות.
יובהר כי בקשה זו הינה בגדר פניה בלבד ואינה הזמנה, וכי לחברה ו/או מי מטעמה אין כל התחייבות לאשר את המחיר ו/או את המקום בטיסה והוא כפוף לתוקף המחיר וזמינות המקום, בין היתר, בהתאם למידע המתקבל מחברות התעופה ועפ"י תנאיהן.

 33.               דרכון הלקוח חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל. על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים. על הלקוח חלה האחריות לציין אזרחותו בפני החברה. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הלקוח בלבד והחברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ו/או חבות בעניין זה.

 34.               האישור הסופי להזמנת חדרים במלונות יינתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה לאחר קבלת אישור הספקים.
יצוין כי הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. אין באמור כדי לחייב בנוגע למלונות אשר הנוהג בהם שונה מהמקובל. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'.

 35.               ככל שמדובר ברכישת חבילת שכר, הכוללת טיסות ומלון, הרי שבמניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה, שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מישראל ואליה נתונים בידי חברת התעופה ונעשים בהם שינויים עד הרגע האחרון ואין החברה ו/או מי מטעמה מתחייבים להשלים את הימים במלואם. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות, לא יינתן כל החזר בעבורן.

 36.                ככל שמדובר בהזמנת מוצר, הכולל חדר במלון, יובהר כי אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לרבות לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.

 37.               ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים, לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי ומכל מקום, לחברה ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות ו/או חבות בעניין זה ובכל הקשור אליו.


5. הגנת הפרטיות  

 38.               החברה תהא רשאית להתנות את הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו ברישום, אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים, אשר חובת מסירתם תצוין מפורשות באתר, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש את הגלישה באתר ו/או באזורים מסוימים באתר ו/או את השימוש בשירותים מסוימים באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 39.               החברה תהא רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותיהם במאגר מידע של החברה ולעשות בו שימוש על פי הוראות כל דין יובהר כי החברה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור, יובהר כי אין ביכולתה של החברה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה בלתי מורשית למאגר המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה וזאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים על מנת למנוע חדירה בלתי מורשית כאמור.

 40.               החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

 41.               החברה לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אך תהיה רשאית להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".

 42.               המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות להזמנה באתר, החברה תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן - אקספולרר ו/או נטסקייפ ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.

 43.               החברה מפעילה מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים-  חברות פרסום אינטראקטיביות. המשתמש מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

 44.               החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביצוע הזמנה ו/או שהצטברו אודותיו עקב שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות על ידי התחקות אחר שימושו בשירות, בכפוף לכל דין, על מנת לעבד, ולהסיק ולסכם כל מידע המסתמך על דפוסי שימוש המשתמשים בכל דרך אשר תמצא לנכון, הן עבור שימושה הפנימי והן עבור לקוחותיה.

 45.               כמו כן, החברה רשאית לשלוח למשתמש תכנים ו/או ליידע את המשתמש בדבר מוצרים, מבצעים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו והמוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או להעביר למשתמש תכנים פרסומיים כאלה ואחרים. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. המשתמש מאשר בזאת כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה מסרים, לרבות פרסומיים ושיווקיים, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות שיחה מוקלטת, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר).

6. קניין רוחני

 46.               המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה, אלא אם נאמר במפורש אחרת, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

 47.               השירות וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לגופים המפורסמים על ידי החברה. למעט לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש, המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשנות ו/או לאחסן התכנים שהתקבלו באמצעות השירות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 48.               חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות שייכות לצדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.

 49.               מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה, או להעביר לצד ג' כלשהו כל מידע ו/או שירות לרבות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים הנחשפים במהלך השירות, ואשר אינם שייכים למשתמש.

 שונות

 50.               כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

 51.               החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

 52.               על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב במדינת ישראל.

 53.               יובהר כי היה ותקבע ערכאה שיפוטית כי סעיף מסעיפי התקנון אינו כדין, יבוטל הסעיף, אולם אין בכך כדי לפגוע ו/או לבטל ו/או לצמצם את סעיפי התקנון האחרים ו/או לגרוע מתוכן האמור בהם.

 54.               המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם הרשמתו לשירות מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

 


כל הזכויות שמורות ל - ב.ד.גרייבר בע"מ © 2019 - האתר נבנה ומתוחזק ע"י אמדאוס ישראל

נחזור אליכם בתוך יום עבודה אחד